ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕΡΡΕΣ

ΤΣΙΑΠΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μεταπτυχιακό στο Εμπορικό Δίκαιο

Ο δικηγόρος Γιώργος Τσιάπος διατηρεί το δικηγορικό γραφείο του στις Σέρρες, όπου ασκεί ενεργή και μάχιμη δικηγορία σε όλους τους τομείς του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου. Διαθέτοντας την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση, παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες, εκπροσωπώντας τόσο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), όσο και νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.).

Απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2004), ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό Δίκαιο και από το 2006 είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών LL.M. in Commercial Law (Master of Laws), από το Πανεπιστήμιο Cardiff - School of Law. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, το Δεκέμβριο του 2004, πραγματοποίησε δεκαοκτάμηνη πρακτική άσκηση, ενασχολούμενος καθημερινά με θέματα αστικού, εμπορικού, διοικητικού και ποινικού δικαίου, που πήγαζαν από τη συνεργασία με νομικά πρόσωπα (όπως π.χ. με τραπεζική εταιρεία, με γαλακτοβιομηχανία, με ασφαλιστικές εταιρείες, με βιομηχανία κρεάτων και λοιπές εταιρείες), καθώς και με σχετικά θέματα φυσικών προσώπων – ιδιωτών.

Χάρη στην άριστη κατάρτιση και την καθημερινή ενασχόλησή του με ποικίλα θέματα του ελληνικού και κοινοτικού νομικού πλέγματος, ο δικηγόρος Γιώργος Τσιάπος διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και επιστημονική εμβάθυνση σε υποθέσεις που αφορούν το σύνολο του φάσματος της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και, ειδικότερα, στο αστικό, εμπορικό, τραπεζικό, κληρονομικό, εργατικό και οικογενειακό δίκαιο, στο δίκαιο εταιρειών & επιχειρήσεων και στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. 

Απευθυνθείτε στο γραφείο του δικηγόρου Γιώργου Τσιάπου, στις Σέρρες, για αξιόπιστες νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και υψηλή επιστημονική κατάρτιση.   

Υπηρεσίες

image-144477-div.png?1431004013930

Αστικό Δίκαιο

Ενοχικό, Οικογενειακό, Κληρονομικό, Εμπράγματο Δίκαιο: Αναλαμβάνονται υποθέσεις που αφορούν το σύνολο των κανόνων και εκφάνσεων του Αστικού Δικαίου, όπως θέματα οικογενειακού, κληρονομικού και εμπράγματου δικαίου, καθώς και διαφορές που ανακύπτουν από τις ενοχικές σχέσεις των προσώπων που εμπλέκονται σε συμβάσεις ενοχικής φύσεως (αγοραπωλησίες, μισθώσεις, δάνεια, δωρεές κ.λπ.).

Ενδεικτικά:

 • Αγωγές χρέους - αποζημίωσης από αθέτηση συμβάσεων και από αδικοπραξίες 
 • Διαταγές πληρωμής
 • Τροχαία ατυχήματα και επιδίκαση αποζημιώσεων κάθε μορφής που προκαλούνται από αυτά και έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο, τη σοβαρή αναπηρία, τη σωματική βλάβη και την πρόκληση ζημιών σε οχήματα
 • Υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών ν. 3869/2010 (Νόμος «Κατσέλη»)
 • Έρευνες ακίνητης περιουσίας και έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας
 • Επαγγελματικές μισθώσεις, μισθώσεις κατοικίας, αγρομισθώσεις και εν γένει μισθωτικές διαφορές
 • Γαμικές διαφορές (διαζύγιο, διατροφές, σχέσεις γονέων και τέκνων, υιοθεσίες, αποκτήματα γάμου)
 • Αστικές εταιρείες, ιδρύματα, σωματεία
 • Δημοσίευση διαθηκών, έκδοση κληρονομητηρίων, αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας και εν γένει διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων
 • Προστασία νομής και κυριότητας, διεκδικητικές και αναγνωριστικές αγωγές, αγωγές διανομής, διορθώσεις και εγγραφές Κτηματολογίου, αγωγές Κτηματολογίου
 • Εμπράγματες ασφάλειες (προσημειώσεις υποθήκης, υποθήκες κ.λπ.)
 • Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης (εκτελεστοί τίτλοι, κατάσχεση, πλειστηριασμός, ανακοπές, εκτελεστότητα αλλοδαπών τίτλων κ.λπ.)

Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο

Παρέχονται νομικές συμβουλές και νομικές υπηρεσίες σε θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου.

Ενδεικτικά:

 • Τραπεζικό δίκαιο
 • Εργατικά ατυχήματα, διεκδικήσεις δεδουλευμένων - αποζημιώσεων απολύσεως και επιδομάτων και, εν γένει, ζητήματα που άπτονται των σχέσεων εργοδοτών – εργαζομένων
 • Κατάρτιση καταστατικών σύστασης εταιρειών κάθε νομικής μορφής (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.)
 • Κατάρτιση και έλεγχος συμβάσεων μισθώσεως, εργασίας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχετικής με την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης
 • Δίκαιο αξιογράφων (τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές κ.λπ., διαταγές πληρωμής, ανακοπές, αναγκαστική εκτέλεση)
 • Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης (εκτελεστοί τίτλοι, εμπράγματες ασφάλειες, κατάσχεση, πλειστηριασμός, ανακοπές, εκτελεστότητα αλλοδαπών τίτλων, κ.λπ.)
 • Κατάρτιση και έλεγχος συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising), leasing, προμήθειας, εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής, εμπιστευτικότητας, παραχώρησης τεχνογνωσίας (know-how), royalties, χορηγίας, εγγύησης και κάθε άλλου είδους συνεργασίας
 • Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία (σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κ.λπ.)
 • Δίκαιο του ανταγωνισμού
 • Προστασία καταναλωτών
 • Ναυτικό δίκαιο
 • Πτωχευτικό δίκαιο

Διοικητικό και Ποινικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο: Στο γνωστικό αντικείμενο ενασχόλησης περιλαμβάνονται ζητήματα και διαφορές που αφορούν το σύνολο των κανόνων του Δημοσίου Δικαίου.

Ενδεικτικά:

 • Ενστάσεις, αιτήσεις ακυρώσεως και προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων, διοικητικών κυρώσεων, τελωνειακών παραβάσεων και εν γένει φορολογικών διαφορών
 • Υποθέσεις ΚΕΔΕ
 • Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διαφορές

Ποινικό Δίκαιο: 
Ενδεικτικά: 

 • Νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε ποινικές υποθέσεις πάσης φύσεως 
 • Σύνταξη και υποβολή εγκλήσεων - μηνυτήριων αναφορών, υπομνημάτων
 • Παρακολούθηση της ποινικής διαδικασίας και της ποινικής διώξεως, πλήρης νομική στήριξη και υπεράσπιση των εντολέων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας (προανάκριση, κύρια ανάκριση, ενώπιον των δικαστικών συμβουλίων και των ποινικών δικαστηρίων)
 • Σχολαστική και εκτεταμένη προετοιμασία των ποινικών φακέλων, παράσταση στα ποινικά δικαστήρια

Επίσης, αναλαμβάνονται μεταφράσεις κειμένων, νομικών και μη, από την αγγλική γλώσσα προς την ελληνική και αντίστροφα. 

Ο δικηγόρος Γιώργος Τσιάπος αρθρογραφεί, επίσης, στον τοπικό τύπο της πόλης των Σερρών (περιοδικό Meta Magazino, εφημερίδα Καθημερινός Παρατηρητής), καθώς και σε διάφορα ενημερωτικά sites (allanea.gr, serraikanea.gr). Διαβάστε ορισμένα από τα δημοσιευμένα άρθρα του:

Επικοινωνία

image-144477-div.png?1431004013930

Γιώργος Τσιάπος
Δικηγόρος

Εμμανουήλ Ανδρόνικου 1
TK 62123
Σέρρες


Τηλ.: 232 160 0716
Κιν.: 694 595 0312

Φόρμα επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

hCaptcha

Χάρτης